Z dotací lze revitalizovat a sázet zeleň

Kategorie: Archiv zpráv

Vloženo 16.5.2013

Bude možné žádat v  do 29.11. 2013.

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000;

6.2 Podpora biodiverzity např. investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy);

6.3 Obnova krajinných struktur  např. výsadba a obnova remízků, alejí, solitérních stromů větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy)

6.4 Optimalizace vodního režimu (např. podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny)

6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny např. podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů)

6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

více příkladů, viz přiložený soubor ke stažení

Další informace

Můžete si stáhnout tento soubor ve formátu PDF.